Kajian Islam: KUNCI MERAIH SYURGA: KALIMAT, "LAA ILAAHA ILLALLAH"

Rabu, 15 Januari 2014

KUNCI MERAIH SYURGA: KALIMAT, "LAA ILAAHA ILLALLAH"http://ilwansupriyadi.blogspot.com/2014/01/kunci-meraih-syurga-kalimat-laa-ilaaha.html Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata kepada orang yang bertanya kepadanya: "Bukankah La Ilaha Illallah kunci surga?" Ia menjawab: "Betul." Tetapi, tiada satu kunci-pun kecuali ia memiliki gigi-gigi, jika kamu membawa kunci yang memiliki gigi-gigi, pasti engkau dapat membuka pintu, namun jika engkau membawa kunci yang tidak ada gigi-giginya pasti pintu itu tak akan terbuka. (HR. Bukhari dalam taliq).
Dan gigi-gigi kunci La Ilaha Illallah adalah syarat La Ilaha Illallah. Yaitu sebagai berikut:
1. Ilmu 
Dengan ilmu ini maka seseorang dapat menjauhkan dirinya dari kebodohan dan barangsiapa yang tidak mengetahui makna-nya maka ia tidak akan mengetahui petunjuk/tuntutannya. Maknanya adalah berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah dan mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah. Maksud La Ilaha adalah meniadakan segala yang diibadahai selain Allah. Maksud Illallah adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya dalam masalah ibadah sebagaimana tiada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya.
Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. (QS. Muhammad: 19)
Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :
Barangsiapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui makna La Ilaha Illallah pasti masuk surga. (HR. Muslim)
2. Yakin
Dengan keyakinan maka seseorang akan terhindar dari sifat keragu-raguan karena jika yang diucapkannya itu dalam keadaan ragu, maka sesungguhnya ia belum beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (QS. Al-Hujurat: 15)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, tiada-lah seorang hamba bertemu Allah (meninggal dunia) dengan membawa keduanya tanpa ada keraguan sedikitpun pasti ia akan masuk surga. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)
Dari Abu Hurairah rahimahullah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: Barangsiapa yang engkau temui di balik dinding ini, sedangkan dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah didasari dengan hati yang yakin maka berilah kabar gembira akan masuk surga. (HR. Muslim)
3. Ikhlas
Dengan ikhlas ini seseorang akan hanya mengharapkan pujian dan imbalan hanya dari Allah sehingga ia tidak mengharapkan  pujian dari makhluk.Karena barangsiapa yang tidak mengikhlaskan seluruh amalannya untuk Allah ia telah melakukan kesyirikan yang meniadakan rasa ikhlas. Allah Taala berfriman:
Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. (QS. Az-Zumar: 11)
Dari Abu Hurairah rahimahullah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku (pada hari kiamat) adalah orang yang mengucapkan La Ilaha Ilallah murni dari hatinya (jiwanya). (HR. Bukhari)
Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan La Ilaha Illallah dengan hanya mengharap wajah Allah Taala. (HR. Muslim dari Utban bin Malik)
4. Sidq (kejujuran)
Orang yang jujur tidak akan mengatakan apa yang tidak sesuai dengan hatinya karena orang munafik juga mengucapkannya, akan tetapi perkataannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, maka ia telah berbuat dusta, karena batinnya tidak sesuai dengan dzahirnya. Sebagaimana yang telah Allah kabarkan tentang sifat mereka. Allah Taala berfirman:
Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. (QS. Al-Fath: 11)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tiada seorang-pun yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya jujur dari hatinya kecuali Allah akan mengharamkan neraka atasnya. (HR. Bukhari)
5. Qabul (penerimaan)
Menerima segala ketentuan dan konsekuensi dari berikrar kalimat tahlil, karena ada sebagian manusia yang mengucapkannya dengan mengetahui maknanya tapi ia tidak menerima seruan orang yang mengajaknya. Hal ini bisa disebabkan karena kesombongan, dengki atau sebab-sebab yang lain.
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: “Laa Ilaaha Illallah” (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata: “Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami Karena seorang penyair gila?” (QS. Ash-Shaffat: 35-36)
6. Inqiyad (ketundukan) 
 Setelah menerima segala konsekuensinya maka seseorang harus tunduk, patuh dan berpegang teguh terhadapnya. Syarat ini akan menumbuhkan sikap melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan-Nya dan komitmen dengannya. Hakikat Islam adalah tunduknya hati dan badan seorang hamba kepada Allah dan tunduk kepada-Nya dengan tauhid dan ketaatan. Allah berfirman:
Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS. Luqman: 22)
Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam; Tiada beriman salah seorang kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. (HR. al Baihaqi; an Nawawi berkata: “hadits shahih, kami riwayatkan dalam kitab Al Hujjah dengan sanad shahih)
7. Mahabbah (kecintaan) yang meniadakan kebalikannya.
Dan yang terakhir adalah rasa cinta untuk selalu mendekat kepada Allah SWT. Tidak mungkin seorang hamba akan mengetahui dan menerimanya kecuali didasari rasa cinta. Barangsiapa mencintai Allah ia akan mencintai agama-Nya, barangsiapa yang tidak mencintainya maka jangan diharap ia akan mencintai agama-Nya.
Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). (QS. Al-Baqarah : 165)
Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Maidah : 54)

sumber: irdham.blogdetik.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar